Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne (Oddziały Stowarzyszenia)


§33

Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może tworzyć Oddziały Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym statucie.

§34

1. O utworzeniu lub zniesieniu Oddziału Stowarzyszenia decyduje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

2. Uchwała w sprawie utworzenia Oddziału Stowarzyszenia zawiera:

a) jego nazwę;

b) zasięg terytorialny;

c) listę członków;

d) oznaczenie majątku wydzielonego ze Stowarzyszenia, który zostanie przekazany Oddziałowi.

3. Niezwłocznie po podjęciu uchwały o utworzeniu Oddziału Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego.

§35

1. Oddział może zostać utworzony dla co najmniej 7 członków.

2. Likwidacja Oddziału może nastąpić gdy:

a) liczba jego członków będzie mniejsza niż 7. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę w sprawie tymczasowego utrzymania Oddziału, uzasadniając jego dalsze funkcjonowanie;

b) władze Oddziału nie przestrzegają niniejszego statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia;

c) Oddział zaprzestał faktycznego działania;

d) wystąpi o to z wnioskiem Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

§36

Oddział Stowarzyszenia po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną.

§37

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału oraz Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Do władz i majątku Oddziału Stowarzyszenia, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące władz i majątku Stowarzyszenia, z tym że wszelkie uprawnienia i obowiązki odnoszą się jedynie do Oddziału Stowarzyszenia.

3. W posiedzeniach władz Oddziału Stowarzyszenia mają prawo brać udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia


§38

1. Stowarzyszenie gromadzi majątek dla realizacji swoich celów.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich;

b) z darowizn, spadków, zapisów;

c) z dotacji i ofiarności publicznej.

§39

Wszelkie środki pieniężne przechowywanie są wyłącznie na rachunkach bankowych należących do Stowarzyszenia.

§40

1. Do składania oświadczeń woli niezbędne są podpisy co najmniej dwóch członków zarządu, w tym przewodniczącego Stowarzyszenia lub skarbnika.

2. Do zaciągania zobowiązań lub zbywania majątku o wartości powyżej 50 000 zł niezbędne są podpisy co najmniej czterech członków Zarządu, w tym przewodniczącego Stowarzyszenia lub skarbnika Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Likwidacja Stowarzyszenia


§41

Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.

§42

Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia określa sposób jej przeprowadzenia i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


Rozdział VIII

Postanowienia końcowe


§43

Zmiana niniejszego Statutu może nastąpić jedynie uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.

§44

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po uprawomocnieniu się odpowiedniego orzeczenia sądu.

§45

Treść statutu wraz ze wszystkimi zmianami podlega opublikowaniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.