W dniu 19.04.2017 roku Sąd Szczecin-Centrum w Szczecinie postanowił wpisać Stowarzyszenie "Obywatele Środka" do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000674152


POBIERZ STATUT STOWARZYSZENIA W FORMIE PDF
STATUT


STOWARZYSZENIA ,,OBYWATELE ŚRODKA"


PREAMBUŁA

Oddolny ruch społeczny „Obywatele Środka" powstaje dla wszystkich obywateli naszego kraju bez względu na ich poglądy polityczne i wyznaniowe. Naszym celem jest poszukiwanie porozumienia oraz zmienianie sposobów myślenia wszystkich ruchów społecznych, kościelnych i politycznych. Pragniemy zjednoczyć się i stanąć pośrodku, by wspólnie tworzyć społeczeństwo obywatelskie.

Naszym głównym postulatem jest zmienienie ordynacji wyborczej tak, aby władza została przekazana obywatelom. O najważniejszych sprawach dotyczących całego kraju oraz o istotnych zmianach w przepisach prawnych powinni decydować na drodze referendum sami obywatele, a nie władza rządząca wybrana mniejszością głosów.

W zakresie władzy ustawodawczej pragniemy wprowadzić możliwość oddawania tzw. głosu negatywnego - polega ona na zakreśleniu na karcie wyborczej punktu „Żaden kierunek partii politycznych mi nie odpowiada", w wyniku czego partiom politycznym zostaną odebrane miejsca w sejmie i władza. Liczba odebranych (wolnych) miejsc w sejmie nie może przekroczyć połowy wszystkich sejmowych miejsc również w przypadku, gdy obywatele niezadowoleni oraz niebiorący udziału w głosowaniu będą stanowili więcej niż 50% ogółu.

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, nosi nazwę ,,Obywatele Środka".

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótowcem OŚ.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także inne kraje w zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia oraz jego organów jest miasto Stargard (województwo zachodniopomorskie).

§4

1. Stowarzyszenie jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, o którym mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1393 ze zm.).

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§5

1. Stowarzyszenie może używać własnego logo, hymnu, pieczęci i odznak.

2. Stowarzyszenie używa logo, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego statutu.

Rozdział II - Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§6

Cele Stowarzyszenia są następujące:

a) rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego;

b) zwiększanie wpływu obywateli na stanowienie prawa i jego kontrolę przez dążenie do wprowadzenia powszechnych wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego;

c) minimalizowanie biurokracji;

d) propagowanie zmiany sposobu wybierania organów władzy publicznej, w szczególności wprowadzenie możliwości oddawania tzw. głosu negatywnego, który umożliwi obywatelom wyrażenie braku poparcia dla któregokolwiek z kandydatów;

e) zwiększenie roli referendum w kształtowaniu prawa;

f) szerzenie wśród społeczeństwa postaw obywatelskich i pielęgnowanie świadomości obywatelskiej;

g) stworzenie proobywatelskiego systemu edukacji w szkołach;

h) pielęgnowanie i rozwój tolerancji i równouprawnienia w życiu społecznym;

i) wspieranie aktywnej roli kobiet w społeczeństwie;

j) wspieranie procesu integracji europejskiej;

k) dążenie do pokoju i sprawiedliwości społecznej na świecie;

l) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

m) przeciwdziałanie bezrobociu i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;

n) wyrównywanie szans między obszarami miejskimi i wiejskimi;

o) wspieranie działań proekologicznych;

p) wspieranie rozwoju i konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) współpracę z osobami, grupami społecznymi, stowarzyszeniami, środowiskami naukowymi i kościelnymi, instytucjami oraz z samorządem terytorialnym;

b) organizowanie spotkań, szkoleń, dyskusji, wykładów, konferencji oraz innych form poszerzania wiedzy;

c) informowanie opinii publicznej o swoich działaniach;

d) udział w wyborach do organów władzy państwowej i samorządowej;

e) organizowanie i wspieranie kampanii wyborczych i referendalnych;

§8

W celu realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym również swoich członków, a także zlecać określone zadania innym podmiotom.

Rozdział III - Członkostwo w Stowarzyszeniu


§9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

2. Członkowie dzielą się na :

a) zwyczajnych;

b) wspierających;

c) honorowych.

§10

1. W celu przystąpienia do Stowarzyszenia należy wnieść do Zarządu Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału pisemną deklarację o woli przystąpienia do Stowarzyszenia.

2. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się odpowiedniego orzeczenia sądu o rejestracji Stowarzyszenia.

§11

1. O przyjęciu do Stowarzyszenia członka zwyczajnego lub wspierającego decyduje zwykłą większością głosów jego Zarząd, który następnie informuje o tym fakcie kandydata.

2. Do wykonania procedury, o której mowa w ust. 1 §11, Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić Zarząd Oddziału.

§12

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mogą być przyjęci do Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b) udziału w zebraniach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;

c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;

b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

c) regularnego opłacania składek członkowskich w ustalonej wysokości;

d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

e) propagowania celów Stowarzyszenia.

§15

Członkowie wspierający i honorowi podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia mają jedynie głos doradczy, w pozostałym zakresie mają uprawnienia członków zwyczajnych.

§16

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:

a) złożenia przez członka Zarządowi Stowarzyszenia pisemnej rezygnacji;

b) wykluczenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia;

c) śmierci lub likwidacji członka Stowarzyszenia.

§17

1. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka, który:

a) nagminnie łamie statut lub nie przestrzega uchwał władz Stowarzyszenia;

b) notorycznie nie bierze udziału w pracach Stowarzyszenia;

c) nie opłaca składek za okres jednego roku;

d) działa na szkodę Stowarzyszenia;

2. Zarząd podejmuję uchwałę zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej jednego członka zarządu lub 6 członków Stowarzyszenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

3. Od uchwały zarządu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, które należy wnieść w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia


Oddział I - Przepisy wspólne


§18

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;

b) Zarząd Stowarzyszenia;

c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia;

§19

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.

2. Wybór wszystkich władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie.

3. Członek Stowarzyszenia nie może jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia i w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Oddział II - Walne Zebranie Członków


§20

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków oprócz członków zwyczajnych mogą brać udział członkowie honorowi i wspierający.

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§21

1. Zarząd Stowarzyszenia raz do roku zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które ma charakter sprawozdawczy. Co pięć lat Zarząd zwołuje zgromadzenie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym.

2. O terminie i miejscu obrad Zarząd informuje wszystkich uprawnionych do udziału co najmniej 14 dni wcześniej.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

§22

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków każdorazowo zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych na zgromadzeniu.

§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) określanie głównych kierunków działań i rozwoju Stowarzyszenia;

b) uchwalanie Statutu i jego zmian;

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

d) wybór przewodniczącego Stowarzyszenia;

e) odwoływanie i powoływanie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej członków Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia;

f) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;

g) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

h) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

i) rozpatrywanie uchwał w sprawie przyjmowania członków honorowych;

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

k) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;

l) uchwalanie regulaminu organizacyjnego każdej z władz Stowarzyszenia;

m) decydowanie o ewentualnym przyznaniu członkom władz Stowarzyszenia wynagrodzenia i określanie związanych z nim wytycznych;

n) podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie, dla której nie została zastrzeżona właściwość innego organu Stowarzyszenia.

§24

1. W sytuacji gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 Walne Zebranie Członków zastępuje się Walnym Zebraniem Delegatów.

2. Każda osoba, która uzyska pisemne poparcie co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, uzyskuje mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów.

3. Każdy członek Stowarzyszenia może poprzeć tylko jedną osobę ubiegającą się o funkcję delegata na Walne Zebranie Delegatów.

4. Wybór delegatów następuje do momentu rozpoczęcia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Delegatów. Mandat delegata obowiązuje do dnia zwołania kolejnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Delegatów.

5. Delegat ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu Delegatów po pisemnym potwierdzeniu uzyskania mandatu przez Zarząd Stowarzyszenia lub Zarząd Oddziału Stowarzyszenia.

6. Jeżeli delegat jest członkiem Oddziału Stowarzyszenia, powinien o potwierdzenie mandatu zwrócić się do Zarządu Oddziału Stowarzyszenia. Potwierdzenie uzyskania mandatu delegata będącego członkiem Oddziału Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach.


Oddział III - Zarząd Stowarzyszenia


§25

Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz reprezentuje całe Stowarzyszenie.

§26

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 4 do 12 członków, w tym przewodniczący, co najmniej jeden wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

3. Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

4. W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków o przyznaniu wynagrodzenia dla członków Zarządu, Komisja Rewizyjna określa, w jakiej formie zatrudnieni zostaną członkowie Zarządu, wyznacza wysokość ich wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy.

§27

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia mogą być zwoływane przez: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub dwóch członków Zarządu.

3. O terminie posiedzenia członkowie powinni być zawiadomieni co najmniej 14 dni wcześniej.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział zaproszone osoby, w szczególności członkowie honorowi i wspierający.

§28

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia;

b) wykonywanie uchwał Stowarzyszenia;

c) sporządzanie planu pracy;

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

e) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Stowarzyszenia;

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

h) przyjmowanie do Stowarzyszenia nowych członków i wykluczanie członków ze Stowarzyszenia;

i) powoływanie i znoszenie terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia (Oddziałów Stowarzyszenia);

j) powoływanie i znoszenie zespołów, komisji i innych grup w celu realizacji zadań statutowych, a także powierzanie im określonych zadań ze wskazaniem sposobu ich realizacji.

§29

1. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

2. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał rozstrzygającym jest głos przewodniczącego Stowarzyszenia.


Oddział IV - Komisja Rewizyjna


§30

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.

§31

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 6 członków, w tym przewodniczący, zastępca oraz sekretarz.

§32

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia;

b) kontrola działalności Oddziałów Stowarzyszenia;

c) przedstawianie wyników kontroli na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków;

d) przedstawianie opinii w sprawie absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku niezwołania go w statutowym terminie przez Zarząd Stowarzyszenia;

f) zawieranie umów z członkami Zarządu Stowarzyszenia.

2. Wykonując swoje zadania, Komisja Rewizyjna ma prawo do żądania od wszystkich władz Stowarzyszenia wszelkich dokumentów oraz zwracania się o udzielenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień.CZYTAJ DALEJ... ROZDZIAŁ V, VI, VII i VIII