Wymienione niżej postulaty wskazują na potrzebę nowego sposobu myślenia we wszystkich ruchach społecznych, kościelnych i politycznych. Zapraszamy wszystkich obywateli naszego kraju do oceny naszych postulatów i ewentualnej ich korekty. O zmianach w przepisach prawnych wpływających na sposób życia obywateli kraju powinni w drodze referendum decydować wszyscy obywatele, a nie nasz ruch społeczny, czy rządzący krajem. Obecny system polityczny dzieli obywateli zamiast ich jednoczyć, ponieważ skłócone społeczeństwo można lepiej kontrolować. Tego sposobu działania używa się również w wielu firmach.


Jakże znamienne słowa napisał ekonomista i filozof Claude Frédéric Bastiat:

„Gdy grabież staje się sposobem życia dla grupy ludzi, na przestrzeni czasu stworzą oni dla siebie system prawny, który usprawiedliwi ich działania i kodeks moralny, który będzie go gloryfikował". On postulował także, że rozwiązań problemów społecznych „należy szukać w wolności".


W świadomości społecznej nie istnieje słowo "kompromis", ponieważ o wiele łatwiej jest mówić "oni się mylą". Wierzymy głęboko, że razem możemy ustalić takie postulaty, które będą nas łączyć a nie dzielić, bo to MY, zwykli obywatele, w duchu pokoju oraz sprawiedliwości społecznej możemy wspólnie tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Aby tak się stało, prawa i lewa strona muszą pójść na ustępstwa.


Postulaty:


1.
Rozdział państwa od Kościoła. Opowiadamy się za rozwiązaniem konkordatu, w przeciwnym razie Polska stanie się państwem fundamentalistycznym.

Kościół ma prawo lobbować i brać udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, ale państwo musi pozostać bezstronne i bronić praw wszystkich obywateli, a nie tylko wybranej jej części. Kościół i grupy religijne powinny być finansowane wyłącznie z datków wiernych.


2.
NIE dla całkowitego zakazu aborcji, bo choć aborcji mówimy NIE, to wolności mówimy TAK. Nie może być tak, żeby decyzje o ciele kobiety, jej organach i komórkach, a także o jej postępowaniu i stylu życia, należały do partii rządzących lub sąsiadów. Opowiadamy się za edukacją seksualną w szkołach.


3.
TAK dla ochrony rodziny, ponieważ to właśnie rodzina gwarantuje naturalne wychowanie dziecka, bez adopcji. Wymianę pokoleniową i stabilną populację ludzkości gwarantuje jedynie związek kobiety z mężczyzną.


4.
TAK dla wolności sumienia i wyznania. Wolność, równość i godność wszystkich obywateli, niezależnie od ich orientacji seksualnej, etnicznej i wyznaniowej. Zwalczanie osób homoseksualnych przez społeczeństwo musi być surowo zabronione. Osoby o innej orientacji seksualnej muszą mieć prawo do legalizacji związków homoseksualnych (choćby ze względu na wspólny dorobek osób pozostających w związku), jednak nie będą mogły domagać się praw i przywilejów przynależnych rodzinom. Adopcja dzieci przez pary tej samej płci, powinna odbywać się jedynie za wcześniejszą zgodą rodziców w formie pisemnej w akcie urodzenia dziecka. W ten sposób zlikwidujemy podziały i kłótnie w społeczeństwie dwóch obozów, gdzie jedni opowiadają się za adopcją dzieci przez pary tej samej płci, a inni są przeciw.
 

5. NIE dla rasizmu i antysemityzmu oraz NIE dla grup społecznych, które w imię artyzmu i źle pojętej wolności twórczej popierają przemoc lub namawiają do niej naród.


6.
TAK dla prawdziwej demokracji, umożliwiającej wyrażenie sprzeciwu oraz niezadowolenia wszystkim, którzy nie popierają obecnych partii politycznych i nie zgadzają się z ich sposobem rządzenia. Obecnie nie mamy prawdziwej demokracji, ponieważ krajem rządzi partia wybrana przez mniejszość obywateli uprawnionych do głosowania. Prawdziwa demokracja to ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, a źródłem demokratycznej władzy jest wola większości obywateli. W zakresie władzy ustawodawczej pragniemy wprowadzić możliwość oddawania tzw. głosu negatywnego - polega ona na zakreśleniu na karcie wyborczej „Żaden kierunek partii politycznych mi nie odpowiada", w wyniku czego odebrane zostaną partiom politycznym miejsca w sejmie i władza. Liczba odebranych (wolnych) miejsc w sejmie nie może przekroczyć połowy wszystkich sejmowych miejsc również w przypadku, gdy obywatele niezadowoleni oraz niebiorący udziału w głosowaniu będą stanowili więcej niż 50% ogółu.


7.
TAK dla niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, wybieranego przez obywateli w referendach wojewódzkich większością głosów obywateli. Jeden sędzia na jedno województwo (16 województw to 16 sędziów TK). Wybierani sędziowie muszą być wolni od przynależności partyjnej w całej swojej karierze sędziowskiej. Członkowie TK mają prawo sprawować swój urząd dożywotnio lub do odwołania w referendum.


8.
TAK dla prostszego prawa i większego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu decyzji dotyczących państwa. Wszystkie uchwały dotyczące obywateli kraju i wpływające na ich sposób życia powinny być poddane głosowaniu w referendum (przez internet). Zgodność z konstytucją każdego projektu obywatelskiego, który uzyskał 51% poparcie obywateli biorących udział w głosowaniu referendalnym, zostanie sprawdzona przez Trybunał Konstytucyjny.


9.
TAK dla większości bezwzględnej w referendum przez internet. Czas takiego głosowania powinien być dłuższy niż jeden dzień. Trzeba bowiem pamiętać, że nie wszyscy mają dostęp do internetu i nie wszyscy umieją z niego korzystać - dotyczy to głównie ludzi starszych, których nie można wykluczać. Proponujemy więc stworzenie dla takich wyborców punktów do głosowania (np. w urzędzie gminy, miasta lub w szkole), w których będzie można oddać głos na zwykłej karcie wyborczej. Punkty te będą obsługiwane przez wolontariuszy, a każdy obywatel uprawniony do głosowania otrzyma identyfikator wyborczy (z unikalnym loginem i numerem PIN). Proponujemy również, aby głosowanie przez internet odbywało się z podziałem na województwa, które będą dysponować bazą danych wszystkich obywateli oraz oprogramowaniem służącym do przyjmowania i liczenia głosów. Po zakończeniu referendum wszystkie głosy trafią do Państwowej Komisji Wyborczej w formie pisemnej lub elektronicznej i zostaną podane do publicznej wiadomości.


10.
TAK dla proobywatelskiego rządu i proobywatelskiego systemu edukacji w szkołach.


11.
Sprawiedliwe państwo i sprawiedliwe podatki. Jak długo prezydent, posłowie i członkowie rządu nie płacą podatków, tak długo nie żyjemy w sprawiedliwym państwie.
... „Gdy grabież staje się sposobem życia dla grupy ludzi, na przestrzeni czasu stworzą oni dla siebie system prawny, który usprawiedliwi ich działania i kodeks moralny, który będzie go gloryfikował". (Filozof Claude Frédéric Bastiat)

 

Wynagrodzenie prezydenta, członków rządu i sejmu oraz pozostałych urzędników na niższych szczeblach państwowych, uczelniach i w innych instytucjach państwowych powinno być wysokie i odpowiednie do wykonywanej przez nich pracy. Sędziowie, prokuratorzy i policjanci powinni otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie, aby wykonywana przez nich praca nie była powodem depresji i nie musieli ulegać korupcji. Wszyscy jednak powinni płacić podatki.


12.
Proste prawo podatkowe. System podatkowy trzeba zmienić i uprościć.


13.
TAK dla odbiurokratyzowania państwa i urzędów. Zlikwidujemy w państwie wszystkie prawa i przepisy, które nie służą obywatelom i dehumanizują społeczeństwo.


14.
NIE dla immunitetu chroniącego urzędników państwowych od odpowiedzialności karnej za wykroczenia popełnione w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub poza służbą. Politycy i urzędnicy, a więc prezydent, ministrowie, parlamentarzyści, sędziowie, prokuratorzy, agenci kontrwywiadu, komornicy i funkcjonariusze służb mundurowych, za przekroczenie prawa lub za zaniedbania urzędnicze poniosą te same konsekwencje, co zwykli obywatele. Za wszystkie złe decyzje oraz popełnione błędy, które przyczynią się do upadku firmy, poniesienia strat finansowych lub spowodują krzywdę obywatela, części lub całości społeczeństwa, każdy urzędnik państwowy będzie odpowiadał osobiście.


15.
NIE dla zawłaszczania spółek skarbu państwa i instytucji państwowych przez partie polityczne oraz przez rządzących krajem. Zakłady państwowe powinny być w rękach tylko tych obywateli, którzy mają kierunkowe wykształcenie i umiejętności zarządzania spółką z określonej branży. Proponujemy, aby każdy pracownik przedsiębiorstwa państwowego mógł inwestować w nie, pozyskując udziały w firmie. Udziały państwa w przedsiębiorstwie państwowym lub innej instytucji państwowej nie bądą mogły być wyższe niż 50%. W ten sposób zatrzymamy przywłaszczanie spółek państwowych przez partie polityczne. W spółkach państwowych powstanie kontrola obustronna - obywateli i rządu. Będziemy dążyć do tego, aby również prywatne przedsiębiorstwa i spółki stosowały prawo pierwokupu udziałów przez zatrudnionych pracowników firmy. Udziały w firmach będą dodatkowym zabezpieczeniem emerytury lub renty. W momencie śmierci pracownika firmy zysk z udziałów będzie przechodzić na jego współmałżonka. W chwili śmierci współmałżonka zysk z udziałów przejdzie na uczące się lub studiujące dzieci do chwili ukończenia przez nie nauki. Natomiast udziały osób bezdzietnych wrócą do przedsiębiorstwa, do podziału dla nowych pracowników. Wierzymy, że można stworzyć gospodarkę korzystną dla wszystkich.


16.
TAK dla finansowania z budżetu państwa partii politycznych i ruchów społecznych mających co najmniej 2% poparcie obywateli biorących udział w głosowaniu. Ze względu na dobro rozwoju obywatelskości w Polsce finansowanie nie może być wyższe niż trzy miliony złotych rocznie dla każdej partii i ruchu społecznego, (niezależnie od liczby ich członków).


17.
TAK dla służby zdrowia bez pośredników ZUS i NFZ. Proponujemy, aby każdy pracujący mógł wpłacać swoje składki zdrowotne, naliczane według potrzeb, bezpośrednio do szpitala, bez udziału instytucji pośredniczących. W szpitalach powinny się znajdować przychodnie, w których wszyscy specjaliści przyjmowaliby mieszkańców danego rejonu (będących zarazem właścicielami tych instytucji). Lecznictwo musi być dostępne dla wszystkich ludzi bez względu na ich społeczne pochodzenie. Każdy powinien mieć prawo do opłacania składki bez względu na to, czy jest zatrudniony, czy też nie. Wszyscy obywatele muszą mieć poczucie bezpieczeństwa gwarantowane solidarnością oraz sprawiedliwością społeczną całego społeczeństwa. Proponujemy również, aby podatki od produktów nikotynowych i alkoholowych trafiały do służby zdrowia i szpitali.


18.
TAK dla rozwoju rolnictwa i przemysłu z jednoczesnym poszanowaniem środowiska.


19.
TAK dla działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt.


20.
Tak dla odnawialnych źródeł energii.


21.
TAK dla produkcji zdrowej żywności.


22.
TAK dla rozporządzania majątkiem lub pozyskanym kapitałem według woli obywatela bez narzutu woli osób trzecich lub państwa.

 

23. NIE dla reklam telefonicznych i mailowych. Tylko umowy podpisane własnoręcznie przez obie strony będą uznawane za ważne i wiążące.


24.
TAK dla zaostrzenia przepisów prawa karnego wobec sprawców zbrodni i przestępstw popełnianych na dzieciach.


25.
TAK dla większej inicjatywy obywatelskiej w Unii Europejskiej.


26.
TAK dla Konstytucji Europejskiej umożliwiającej kontrolowanie działań rządów państw narodowych w momencie naruszenia prawdziwej demokracji.


27.
Opowiadamy się za jednością wszystkich narodów Europy i za pokojem na świecie.