Szanowni Państwo,
oddolny ruch społeczny Obywatele Środka powstaje dla wszystkich obywateli naszego kraju bez względu na ich poglądy polityczne i wyznaniowe. Naszym celem jest poszukiwanie porozumienia oraz zmienianie sposobów myślenia wszystkich ruchów społecznych, kościelnych i politycznych. Pragniemy zjednoczyć się i stanąć pośrodku, by wspólnie tworzyć społeczeństwo obywatelskie na fundamentach prawdy i transparentności.

Naszym głównym postulatem jest zmienienie ordynacji wyborczej tak, aby władza została przekazana obywatelom. Ci, którzy poprą nasz projekt wyborczy, nie będą musieli w przyszłości głosować na mniejsze zło, wystarczy że zakreślą punkt „Żaden kierunek partii politycznych mi nie odpowiada". To odbierze partiom politycznym miejsca w sejmie i władzę. Kolejnym naszym postulatem jest odbiurokratyzowanie państwa i urzędów, ponieważ obecny system biurokratyczny ludzi zniewala i dehumanizuje, staje się "żelazną klatką".


Gdy nadeszła epoka oświecenia, obalająca monarchie absolutne, wydawało się, że narodzi się system polityczny, który będzie strzegł wolności obywatelskich, a przede wszystkim wolności jednostki jako naturalnego prawa człowieka. Niestety oświecenie zbudowało teorie polityczno-społeczne, które polegały na pogłębieniu uzależnienia jednostek od państwa. Przecież celem życia człowieka nie jest życie dla doskonalenia państwa, w którym żyje, lecz odwrotnie - to państwo ma służyć człowiekowi.

Prawdziwa demokracja to ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, a źródłem demokratycznej władzy jest wola większości obywateli. Dlatego opowiadamy się za nową ordynacją wyborczą do parlamentu oraz za prawdziwą demokracją, umożliwiającą wyrażenie sprzeciwu oraz niezadowolenia tym wszystkim, którzy nie popierają obecnych partii politycznych i nie zgadzają się z ich sposobem rządzenia. Obecnie nie mamy prawdziwej demokracji, ponieważ krajem rządzi partia wybrana przez mniejszość społeczeństwa. Jeśli w wyborach bierze udział 50% osób uprawnionych do głosowania, a największa partia polityczna otrzymuje połowę z tych głosów, to tak naprawdę ma tylko 25-procentowe poparcie całości społeczeństwa. W konsekwencji obywatel zostaje później postawiony przed faktem dokonanym i tak naprawdę wyboru nie ma. Prawdziwa demokracja to także możliwość zakreślenia na karcie do głosowania punktu „Żaden kierunek partii politycznych mi nie odpowiada", który byłby ważnym głosem wyborczym. Dlatego żądamy prawdziwej demokracji, w której niezadowolenie społeczeństwa z systemu państwa oraz z rządzących krajem byłoby ujęte w głosowaniu i podane do publicznej wiadomości. Jeśli rządy zmuszają obywatela do rozliczania się z podatku dochodowego, to dlaczego nie zmuszają ludzi do udziału w wyborach? Dlatego jesteśmy za przymusowymi wyborami, ale tylko wówczas, gdy każdy obywatel otrzyma możliwość wyrażenia swojego niezadowolenia w stosunku do osób rządzących i partii politycznych.


Nasz projekt wyborczy i przykład uwzględniający 90-procentową frekwencję i 100% obywateli uprawnionych do głosowania w wyborach do sejmu:

 

1) Na partie polityczne i ruchy społeczne głosuje 50% wyborców uprawnionych do głosowania.

2) 40% niezadowolonych obywateli uprawnionych do głosowania zakreśla punkt „Żaden kierunek partii politycznych mi nie odpowiada".

3) 10% obywateli nie bierze udziału w wyborach do sejmu.

 

(Razem: 50% + 40% + 10% = 100% obywateli uprawnionych do głosowania).


Podział 460 miejsc poselskich w sejmie:

 

1) Partie polityczne i ruchy społeczne, na które głosowało 50% wyborców, otrzymują 230 miejsc w parlamencie.

2) Niezadowoleni obywatele otrzymują 184 miejsc wolnych (40%).

3) Obywatele, którzy nie głosowali, otrzymują 46 miejsc wolnych (10%).


Miejsc do obsadzenia przez partie polityczne i ruchy społeczne w sejmie jest 230. Pozostałe 230 miejsca pozostają wolne do następnych wyborów.


Liczba wolnych miejsc w sejmie nie może przekroczyć 230 (czyli połowy wszystkich sejmowych miejsc) również w przypadku, gdy obywatele niezadowoleni oraz niebiorący udziału w głosowaniu będą stanowili więcej niż 50% ogółu. Naszym celem nie jest pozbawienie naszego państwa władzy, lecz pragniemy, aby obywatele mogli kontrolować rząd.


Partia polityczna lub ruch społeczny otrzymujący największe poparcie społeczeństwa mają prawo utworzyć rząd koalicyjny, by obsadzić w sejmie 51% miejsc z 230 możliwych do obsadzenia.


Rząd koalicyjny, posiadający poparcie mniejsze niż 95% wszystkich obywateli uprawnionych do głosowania, występować będzie jedynie jako „rząd słomiany" aż do następnych wyborów.


„Rząd słomiany" ma prawo występować w imieniu całego narodu i reprezentować go na zewnątrz zgodnie z ustalonym prawem i Konstytucją RP. „Rząd słomiany" nie posiada mandatu społeczeństwa do zmieniania starego prawa lub wprowadzania nowych praw i przepisów w kraju. Ma jednak prawo do przyjmowania projektów obywatelskich i ogłaszania referendum, w którym większość obywateli biorących udział w głosowaniu
zadecyduje o zmianach w przepisach prawnych wpływających na sposób życia większości lub mniejszości obywateli kraju.


Projekt obywatelski uzyskujący 51% poparcie obywateli
biorących udział w głosowaniu referendalnym może być zaskarżony z woli jednego obywatela. W takim przypadku zostanie skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, który w ciągu 30 dni sprawdzi jego zgodność z Konstytucją RP.


Projekt obywatelski uzyskujący 51% poparcie obywateli
biorących udział w głosowaniu referendalnym po zatwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny musi być przyjęty i uchwalony przez Sejm.


Już od czasów Lockea i Monteskiusza, których można nazwać prekursorami nowoczesnej myśli liberalnej, postulowano, że najbardziej skuteczną ochroną wartości liberalnych będzie nie tylko ograniczenie funkcji wykonawczych i ustawodawczych władz, ale także wyraźne rozddzielenie władz od siebie w celu uniknięcia dominacji jednej z nich.


Rząd koalicyjny, partia polityczna lub ruch społeczny, otrzymujący 95% poparcie obywateli uprawnionych do głosowania w wyborach do parlamentu, ma prawo bez ogłaszania referendum zmieniać prawa i przepisy w Sejmie zgodnie z obietnicami wyborczymi i konstytucją. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej otrzymuje prawo do przyjmowania projektów rządowych i sprawowania władzy ustawodawczej bezpośredniej bez praw do zmiany konstytucji. Zmiany konstytucji mogą dokonać jedynie obywatele kraju w referendum. Projekt dotyczący zmiany konstytucji lub jej ulepszenia powinien otrzymać poparcie 80% wszystkich obywateli uprawnionych do głosowania. Dobra konstytucja, przyjęta przez społeczeństwo obywatelskie, nie może ulegać częstym zmianom i powinna przetrwać wieki.


Partia rządząca, niespełniająca swych obietnic lub prowadząca agresywną politykę względem swych obywateli, może być odwołana w referendum ogłoszonym przez Trybunał Konstytucyjny zgodnie z wolą 1 miliona obywateli.


Trybunał Konstytucyjny powinien być wybierany w referendach wojewódzkich większością głosów obywateli. Na jedno województwo przypada jeden członek do TK. Sędziowie jako kandydaci do Trybunału Konstytucyjnego muszą być niezależni od partii politycznych oraz niezawiśli w sprawowaniu swojego urzędu - podlegają tylko konstytucji. Członkowie TK mają prawo sprawować swój urząd dożywotnio lub do odwołania w referendach wojewódzkich
zwołoanych zgodnie z wolą 100 tysięcy obywateli województwa, z którego pochodzi członek TK.


Pragniemy ustalić próg wyborczy poparcia partii politycznych i ruchów społecznych, walczących o miejsca w sejmie, w wysokości nie mniejszej niż 3%. Każda partia polityczna lub ruch społeczny, uzyskujący 3% poparcie obywateli
bioracych udział w głosowaniu, może wejść do sejmu i tworzyć koalicje z nowym rządem.


Opowiadamy się za nowym sposobem głosowania w referendach wyłącznie przez internet. Sposób głosowania w wyborach do sejmu regulować będą dotychczasowe przepisy.


Pragniemy stworzyć takie prawo wyborcze, które zmusi wszystkie partie polityczne do tworzenia społeczności obywatelskiej przy udziale wszystkich obywateli, a nie tylko wybranej ich części. Wzorem do naśladowania mogą być tu niektóre państwa europejskie, w tym Szwajcaria, której obywatele w drodze referendum mogą decydować o najważniejszych sprawach dotyczących całego kraju. W Norwegii rząd finansuje organizacje, które zajmują się krytyką jego poczynań. Krytyka to jedna z form dialogu, jaki społeczeństwo obywatelskie toczy z władzą. W Polsce nie ma dialogu i to należy zmienić.


Jesteśmy ruchem społecznym, który rzeczywiście pragnie przekazać władzę obywatelom. Wszystkie partie polityczne i prawie wszystkie ruchy społeczne, w tym również KOD, popierają obecny system sprawowania władzy wybranej przez mniejszość obywateli uprawnionych do głosowania. Również proponowana ordynacja wyborcza "JOW" nie zmieni obecnej sytuacji, gdyż w dalszym ciągu mniejszość będzie rządzić większością
tworząc podziały w społeczeństwie na dwa obozy. Takiego sposobu działania nie ma w żadnych spółkach, mniejszość kapitału nigdy nie decyduje o całej spółce. Rzeczpospolita Polska jest jednak czymś więcej niż spółką, ponieważ to My obywatele tworzymy największy kapitał całego państwa. Kto popiera obecny system wyborczy, ten popiera również interesy wielkich korporacji, które wykorzystują obecny system sprawowania władzy i manipulują rządami w Europie. Łatwiej jest bowiem wpływać na członków rządu i posłów niż na całe społeczeństwo, które w referendum mogłoby głosować na TAK lub NIE. Aby obywatele mogli podejmować słuszne decyzje, potrzebna jest odpowiednia edukacja w szkołach oraz racjonalne debaty publiczne przed referendum.


Obecnie nie ma w szkołach proobywatelskiego systemu edukacji, dlatego poziom racjonalnego myślenia u większości polityków jest bardzo niski. Poziom polskiego dziennikarstwa również pozostawia wiele do życzenia. Ten stan może zmienić polska inteligencja, dla której świadome społeczeństwo jest kluczem do sprawiedliwego świata i pokoju. Opowiadamy się więc za proobywatelskim systemem edukacji w szkołach i proobywatelskim rządem.


Przyłącz się do nas i miej swój udział w zmienianiu oblicza Polski! My, zwykli obywatele, wspólnie możemy osiągnąć to, czego partie polityczne do tej pory nie osiągnęły - stworzyć razem Społeczeństwo Obywatelskie.


Z poważaniem

Oddolny ruch społeczny "Obywatele Środka"


Kontakt e-mail: info@obywatelesrodka.pl